Добре дошли в уебсайта на проект MCE!

Този социално-иновативен спортен проект е съ-финансиран по програма Еразъм+ и е базиран на отборна физическа активност и спорт със състезателен елемент.

L' ORMA

Координатор на проекта | Италия

L’Orma е организация, която разработва и провежда обучения, базирани на НФО, целящи да стимулират личностното и професионалното израстване на деца, тийнейджъри и възрастни. Местните дейности на организацията включват училищни лаборатории, летни лагери и обучения. Организацията участва и в различни европейски проекти, като партньорства за сътрудничество, обучителни курсове, обучения за възрастни, програма Еразъм за млади предприемачи, EVS/ESC, спортни пилотни проекти и стратегически партньорства.

BSDA

Партньор | България

Асоциация за развитие на българския спорт е създадена през 2010 г., и е неправителствена организация в обществена полза, отдадена на развитието на българския спорт и повишаването на спортната култура в България!

Основни приоритети на АРБС:

  • Подобряване на спортната култура;
  • Доброволчество в спорта;
  • Обучение чрез и в спорта;
  • Добро управление в спорта;
  • Интеграция чрез спорт;
  • Умения на бъдещето и предприемачеството.

Тъй като спортът е амбиция, емоция и вдъхновение, иницииран от хората за хората, секторът трябва да се основава на личните убеждения на вземащите решения за интегритет, отдаденост и справедливост, както и на принципите на „честна игра“, работа в екип, дисциплина, равен старт и липса на дискриминация. Вярваме, че спортът трябва да бъде част от съвременния живот на деца и младежи и трябва да им предава всички тези ценности, да подкрепя приложението им във всички аспекти на живота. Спортът е отличен начин да се предотвратят много от предизвикателствата в нашето общество, като социалното изключване, насилие, престъпност и различни зависимости.

Нашият екип е мотивиран, креативен и изпълнен с новаторски дух и работи целенасочено за развитието на българския спорт и повишаването на спортната култура в България с желание и мотивация. Членството в АРБС е доброволно и асоциацията включва както физически, така и юридически лица, които са готови да помогнат за развитието на спорта с време, идеи, усилия или финансова подкрепа. Организираме и различни събития в областите: предприемачество, гражданство и активно общество. Екипът на организацията се състои от професионалисти от различни области, като: спортни експерти, медийни специалисти, туризъм и хотелиерство, образование, маркетинг и др.

УНИВЕРСИТЕТЪТ В ТЕСАЛИЯ

Партньор | Гърция

Университетът в Тесалия, със своите 37 катедри и 8 училища, е институция със собствена идентичност и с изтъкната позиция в нашата национална образователна система. Университетът в Тесалия предлага бакалавърски и магистърски програми и извън аудиторни модули в специфични изследователски и бизнес области за над 43000 студенти. Основната мисия на Университета в Тесалия е насърчаването на научното познание чрез научни изследвания и приносът към културното и икономическото развитие на местната общност и обществото като цяло. Той е известен с отличните си резултати в областта на научните изследвания и изключителните си научни постижения, съответстващи на международните стандарти.

НПО NEST БЕРЛИН

Партньор | Германия

NEST е организация, която насърчава и провежда международни мобилности. Организацията подпомага партньорите си в работата им с възрастни/младежи и функционира като център за научни изследвания и разрабка на европейски проекти, с фокус върху въздействието върху берлинската общност, по-конкретно върху квартал „Wedding“. Неправителствената организация си сътрудничи със заинтересовани страни от цяла Европа, с цел обмен на добри практики в областта на образованието, обучението на възрастни и пригодността за заетост и участва в проекти за социално включване и развитие на градове/села в неравностойно положение, като по този начин представлява международен център за иновации в областта на най-добрите практики на НПО и координация между НПО и заинтересованите страни в Европа.

EPSI – ЕВРОПЕЙСКА ПЛАТФОРМА ЗА СПОРТНИ ИНОВАЦИИ

Партньор | Белгия

Европейската платформа за спортни иновации (EPSI) е европейска асоциация с нестопанска цел, със седалище в Брюксел (Белгия). Целта на EPSI и нейните членове е изграждането на мрежи от университети, изследователски институти, клъстери, асоциации, федерации, индустрии и МСП, които са фокусирани върху иновациите в областта на физическата активност/спорта и са свързани с отдиха, транспорта, образованието, туризма, околната среда, строителството и здравеопазването в Европа. В съответствие с визията си за „водеща организация за спортни иновации в световен мащаб“, EPSI се стреми към изграждането на по-благоприятна за иновациите среда, която да стимулира развитието на бизнеса, с акцент върху четири стълба: местна власт, бизнес, академични среди и крайни потребители.

DSA – СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ В ДУБРОВНИК

Партньор | Хърватия

Спортната асоциация в Дубровник – DSA (Dubrovački savez športova), обединява всички спортни клубове на град Дубровник и е организатор на Програмата за съ-финансиране на обществени спортни програми в град Дубровник. DSA има следните основни задължения: координация на дейностите на своите членове, насърчаване и популяризиране на спорта в съответствие с Националната програма за развитие на спорта, по-специално на спорта за деца, младежи, студенти, доброволци и хора с увреждания; организация на програми за съ-финансиране и активно участие в тяхното разработване; активно участие в организацията на важни международни спортни прояви; сътрудничество с Хърватския олимпийски комитет, Хърватския параолимпийски комитет и Централната държавна служба за спорт.